Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ac adleoli ysgol gynradd Pillgwenlli

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

  • Sefydlu ysgol gynradd egin cyfrwng Cymraeg ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Caerleon Lodge Hill o fis Medi 2021
  • Adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli o’r safle presennol i adeilad wedi ei adeiladu o’r newydd ar ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu lleoedd disgyblion prif ffrwd o 546 i 630 a lleoedd ei Chanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 o Ionawr 2023
  • Wedyn, trosglwyddo’r ysgol egin i leoliad parhaol ar safle presennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli bresennol o fis Medi 2023

Lawrlwythwch yr Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwythwch yr Atodlen Benderfynu (pdf)

Lawrlwythwch yr Asesiad o Degwch ac Effaith ar Gydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

Daith i ben Gwener 13 Medi 2019

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu recordio a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori.

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi yma ac yn cael ei ystyried pan fydd y cyngor yn penderfynu ar y camau nesaf.

Lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwythwch fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf) 

Cyfrwng Cymraeg 4 ac Ysgol Pilgwenlli

Cynhelir sesiynau galw heibio lle gall pobl y mae’r cynnig yn effeithio arnynt yn fwyaf uniongyrchol gwrdd â swyddogion y Cyngor a fydd ar gael i esbonio’r cynigion ac ateb unrhyw gwestiynau.

Ble? 

Pryd? 

Cyfieithu fydd ar gael 

Ysgol Gynradd Caerleon Lodge Hill, Roman Way, Caerllion NP18 3BY

5 Medi 2019, 3.45pm-5.30pm

 

Cymraeg

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Duffryn Way, NP10 8BX

12 Medi 2019, 8.30am-10am

Cymraeg

Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn eu hystyried yn wrthwynebiadau ond yn hytrach yn sylwadau croes. 

Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, sef ail gam y cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.

Daith i ben 13 Medi 2019 

Adroddiad Ymgynghori

Lawrlwythwch yr Adroddiad Ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau a ddaeth i law ac ymateb y cyngor i’r rhain.

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol

Mae’r Aelod Cabinet wedi ystyried yr holl safbwyntiau a fynegwyd a’r ymatebion a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol ac mae wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig i’r cam hysbysiad statudol.

Cyfnod Rhybudd Statudol 2 Mawrth – 30 Mawrth 2020

Mae’r cyfnod hysbysiad statudol yn galluogi pobl i fynegi eu barn i gefnogi neu wrthwynebu’r cynnig.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Statudol (pdf) 

Lawrlwythwch yr Adroddiad i’r Aelod Cabinet (pdf) 

Lawrlwythwch yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a ddiweddarwyd (pdf) 

Lawrlwythwch yr Atodlen Penderfyniad cysylltiedig (pdf) 

Penderfyniad

Aeth yr ymgynghoriad drwy'r cam rhybudd statudol heb unrhyw wrthwynebiadau, ac felly gwnaed penderfyniad terfynol gan Aelod Cabinet y cyngor dros Addysg a Sgiliau.

Penderfyniad terfynol

Mae'r Aelod Cabinet wedi gwneud y penderfyniad i weithredu'r cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd ac adleoli Ysgol Gynradd Pilgwenlli.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o Degwch ac Effaith ar Gydraddoldeb (pdf)

Lawrlwytho’r Llythyr Hysbysu Penderfyniad Terfynol (pdf)

TRA121574 30/06/2020