Cofrestru marwolaeth

Coronavirus - COVID19 

Gwasanaeth Cofrestrydd (Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau)

Er iechyd a lles aelodau'r cyhoedd a staff rydym yn cyfyngu ar ymwelwyr i'r Plasty.

Dim ond pobl sy'n cael eu cyfweld ddylai fynychu, peidiwch â dod ag aelodau eraill o'r teulu. 

 • Os oes gennych chi apwyntiad, ewch i'r ystafell aros ar y llawr cyntaf.  Os nad ydych yn gallu defnyddio'r grisiau neu'r lifft, canwch y gloch yn y dderbynfa ar y llawr gwaelod. 
 • Os  nad oes gennych chi apwyntiad, ffoniwch (01633) 235510 neu 235520 i wneud apwyntiad neu i drafod eich ymholiad cofrestru.

 

Mae’n rhaid i farwolaeth gael ei chofrestru gan y Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau yn yr ardal lle y digwyddodd y farwolaeth o fewn pum niwrnod, oni bai bod y Cofrestrydd yn dweud y gellir ymestyn y cyfnod.

Ffoniwch 01633 235510 i drefnu apwyntiad ar ôl i’r meddyg ardystio (meddyg teulu neu feddyg mewn ysbyty) roi’r dystysgrif feddygol o achos y farwolaeth.

Dylech ddod â’r dystysgrif hon gyda chi i’r swyddfa gofrestru.

Crwner

Weithiau, bydd angen i’r Cofrestrydd roi gwybod i’r crwner am farwolaeth, a allai achosi oedi wrth gofrestru’r farwolaeth.

Sut i gofrestru marwolaeth

Dylai’r farwolaeth gael ei chofrestru gan berthynas i’r ymadawedig neu rywun a oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth, er enghraifft, uwch weinyddwr y sefydliad lle y digwyddodd y farwolaeth, neu gall y sawl sy’n rhoi cyfarwyddiadau i’r trefnwr angladdau gofrestru.

Nid yw bod yn ysgutor ewyllys ynddo’i hun yn rhoi’r hawl i chi gofrestru marwolaeth.

Dylech ganiatáu oddeutu 30 munud ar gyfer y cofrestriad, ac os bydd rhaid i’r Cofrestrydd gyfeirio’r farwolaeth at y crwner, efallai y bydd rhaid i chi ddod yn ôl eto.

Bydd angen i’r Cofrestrydd gael gwybod:

 • dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • enw llawn yr ymadawedig (a’i enw cyn priodi lle y bo’n briodol) 
 • dyddiad a lleoliad geni’r ymadawedig
 • galwedigaeth yr ymadawedig (hyd yn oed os oedd wedi ymddeol) ac enwau llawn a galwedigaeth ei ŵr/gwraig/partner sifil
 • cyfeiriad arferol yr ymadawedig 
 • p’un a oedd yr ymadawedig yn derbyn pensiwn o arian cyhoeddus neu bensiwn gwaith
 • p’un a oedd yr ymadawedig yn derbyn unrhyw fudd-daliadau o arian cyhoeddus

Dogfennau ategol

Dewch ag o leiaf un o’r dogfennau canlynol gyda chi pan fyddwch chi’n dod i gofrestru marwolaeth.

Mae angen dogfennau ar gyfer yr ymadawedig a’r sawl sy’n rhoi gwybod am y farwolaeth i ategu’r wybodaeth a ddelir ar y gofrestr ac i helpu i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a gofnodir, a fydd yn lleihau’r angen am gywiriadau anghyfleus a chostus, o bosibl, yn y dyfodol.

Ar gyfer yr ymadawedig

 • pasbort
 • prawf cyfeiriad
 • cerdyn meddygol
 • tystysgrif geni
 • pob tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil
 • gweithred newid enw

Ar gyfer y sawl sy’n rhoi gwybod

 • pasbort
 • trwydded yrru
 • prawf cyfeiriad, e.e. bil cyfleustodau

DS: ni fydd absenoldeb y dogfennau ategol hyn yn atal yr apwyntiad rhag cael ei drefnu – gall y Cofrestrydd gofrestru’r farwolaeth o hyd.

Claddu ac amlosgi plant

Yng Nghymru, nid yw awdurdodau lleol yn codi unrhyw ffioedd am wasanaethau claddu neu amlosgi ar gyfer plant o dan 18 oed. Hefyd, mae gan deuluoedd yng Nghymru, sydd wedi cofrestru colli plentyn o dan 18 oed, yr hawl i gael £500 fel cyfraniad tuag at gostau’r angladd a chostau perthnasol eraill.

Bydd swyddfa Cofrestrydd yr awdurdod lleol yn trafod hyn gyda theuluoedd pan fyddant yn cofrestru’r golled a gallant roi rhagor o fanylion iddynt.

Lawrlwytho claddu ac amlosgi plant (pdf)

Tystysgrifau

Ar ôl i’r farwolaeth gael ei chofrestru, efallai y bydd y Cofrestrydd yn rhoi dwy ddogfen i chi am ddim:

 • Tystysgrif ar gyfer claddu neu amlosgi (a adwaenir fel y ffurflen werdd) i chi fynd â hi i’r trefnwr angladdau fel bod yr angladd yn gallu cael ei gynnal. Mewn rhai amgylchiadau, bydd y ffurflen hon yn cael ei rhoi gan y crwner.
 • Tystysgrif cofrestru marwolaeth (ffurflen BD8/344) at ddibenion nawdd cymdeithasol. Darllenwch gefn y ffurflen yn eich amser eich hun ac os bydd unrhyw ran o’r wybodaeth yn berthnasol, llenwch y ffurflen a’i dychwelyd i’ch swyddfa nawdd cymdeithasol leol.

Tystysgrifau marwolaeth safonol
Efallai y bydd angen i chi brynu rhai tystysgrifau marwolaeth hefyd. 

Mae tystysgrif marwolaeth yn gopi ardystiedig o’r cofnod ar y gofrestr marwolaethau a gallai fod ei hangen ar fanciau, cymdeithasau adeiladu, cwmnïau yswiriant, cyfreithwyr neu ar gyfer hawliadau pensiwn. 

Gallech ddymuno gofyn am sawl tystysgrif marwolaeth ar yr adeg cofrestru oherwydd bydd y pris yn cynyddu os bydd arnoch angen un yn ddiweddarach. 

Bydd y Cofrestrydd yn eich cynghori ynglŷn â pha fath a faint o dystysgrifau y gallai fod arnoch eu hangen.

Lawrlwythwch ac argraffwch ffurflen gais am Dystysgrif Marwolaeth (pdf).

Dywedwch Wrthym Unwaith

Pan fydd marwolaeth wedi cael ei chofrestru, gall y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith eich helpu i roi’r wybodaeth angenrheidiol i’r Adran Gwaith a Phensiynau, adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gwybodaeth am fudd-daliadau, profiant a chymorth gyda chostau angladd ar gael ar y wefan Directgov