Materion Casnewydd

Newport Matters front page Jan 2020 cymraeg

Materion Casnewydd yw papur newyddion y cyngor ar gyfer trigolion Casnewydd ac fe'i dosberthir i gartrefi a busnesau ar draws y ddinas.

Heb gael Materion Casnewydd?

Os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd ac nid ydych yn cael copi, llenwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni. 

Rhoi gwybod os nad ydych yn cael Materion Casnewydd

Cofiwch - Os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth dewis post, lle'r ydych yn atal eitemau sydd heb eu cyfeirio'n benodol rhag cael eu danfon, efallai na fyddwch yn derbyn Materion Casnewydd.

I holi am hysbysebu ym Materion Casnewydd anfonwch e-bost at newport.matters@newport.gov.uk 

Dysgwch ragor am gostau cynhyrchu Materion Casnewydd 

2021  

HMS Hafren yn dychwelyd, y Lleng Brydeinig Frenhinol i gael rhyddid dinas, gwasanaethau bws newydd i'r ddinas, gwaith yn dechrau ar bont Devon Place, Casnewydd yn ymgeisio i Ddod yn Ddinas Diwylliant 2025, apwyntiadau wyneb yn wyneb yn y ganolfan gyswllt yn ailddechrau.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2021 (pdf)

Llongyfarch Trafnidiaeth Casnewydd am wobr dementia, gweithio mewn partneriaeth yn helpu pobl ddigartref, mae gwaith yn mynd rhagddo ar gynllun datblygu lleol Casnewydd, yn chwilio am swydd neu eisiau dysgu sgiliau newydd? Gallwn ni.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2021 (pdf)

Lansio cerbyd casglu gwastraff trydan, cyllid teithio llesol wedi'i gadarnhau ar gyfer y ddinas, hybiau cymunedol - yn cynnig mynediad hawdd at wasanaethau, cyfyngiadau cyflymder 20mya newydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2021 (pdf)

Grant o £8.75m yn rhoi hwb i’r gwaith o drawsnewid y Bont Gludo, cyngor yn pennu cyllideb, diwrnod y cyfrifiad yw 21 Mawrth, gwaith yn dechrau ar lwybrau teithio llesol newydd Casnewydd, helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2021 (pdf)

Cynigion uchelgeisiol ar gyfer cyfleusterau hamdden newydd, comisiwn yn argymell gwelliannau mawr i drafnidiaeth, pwyntiau gwefru cerbydau trydan newydd yng Nghasnewydd, hybiau cymdogaeth - yno i chi, dweud eich dweud ar gynigion y gyllideb.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2021 (pdf)
2020  

Gwyn eu byd y gwenyn prin, cadwch Gasnewydd yn ddiogel y gaeaf hwn, y cyngor yn nodi cynnydd o ran trafnidiaeth gynaliadwy, Pont Gludo’n cyflwyno cais am arian, neges Y Nadolig – yr Arweinydd a’r Maer, Covid-19 – sut y cefnogwyd pobl ddigartref.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2020 (pdf)

Eich helpu i ymweld â Chasnewydd yn ddiogel, cyhoeddi enw prif weithredwr newydd, mynd i'r afael â pharcio anghyfreithlon yng Nghasnewydd, rhowch gartref i gi, y cyngor yn cyflwyno ei nodau adfer strategol mewn ymateb i covid-19.

 Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2020 (pdf)

Diolch i’n dinas, cymorth i fusnesau, helpu plant mewn cyfnod o argyfwng, bioamrywiaeth yn yr ardd gefn, paratoadau i ailagor gwasanaethau’r cyngor, lansio gwasanaeth bysiau newydd yng Nghasnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis 

Gorffennaf 2020 (pdf)

Pennodd Cyngor Dinas Casnewyddei Gyllideb ar gyfer 2020-21, gwaith yn dechrau adfer arced, cyhoeddi maer newydd, mae casgliadau gwastraff gwyrdd yn ôl, lansio Addewid Casnewydd, cam nesaf yn y frwydr yn erbyn parcio anghyfreithlon.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2020 (pdf)

Arweinydd newydd i’r cyngor, ugain rheswm i faethu plentyn yn 2020, rhannu’ch barn ynghylch cynigion y gyllideb, y cynllunn preswylio’n sefydlog i ddinasyddion yr UE, addewid pobl ifanc a canolfan ymwelwyr newydd arfaethedig ar gyfer Pont Gludo Casnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2020 (pdf)

2019

 

Arweinydd y cyngor yn cael ei Gwneud yn Arglwyddes am Oes, digwyddiadau Nadolig, gwobr aur y Lluoedd Arfog ar gyfer y cyngor, gwefru cerbydau trydan, siopwyr Casnewydd yn dewis y ddinas.

 Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2019 (pdf)

GPS – 3,000 o bobl yn cael tocynnau, yr wyl fwyd yn addo i fod yn hwyl i bob oed, pen-blwydd Parc Belle Vue yn 125 oed, cyhoeddi casnewydd yn ddinas rhoddwyr, help llaw i'r digartref.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2019 (pdf)

Barod i’r gemau gychwyn, gwestai a chartrefi'n dod â gwedd newydd i'r ddina, cymorth i deuluoedd y lluoedd arfog, y cyngor sy'n gyfrifol nawr am orfodi parcio sifil, gwneud cais ar gyfer lle meithrin neu ysgol yn 2020.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2019 (pdf)

Dyddiad Gŵyl Fwyd 2019, gorfodi parcio sifil, hyb cymdogaeth newydd, Gemau Trawsblannu’n dod i Gasnewydd, project y Bont Gludo

 Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2019 (pdf)

Pennu cyllideb y ddinas, helpwch ni i ailgylchu mwy,       arolygiad addysg gadarnhaol, parcio’n ddiogel, Casnewydd i groesawu athletwyr ysbrydoledig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2019 (pdf)

Blwyddyn gyffrous i ddod, dewch i ddweud eich dweud ar gynigion y gyllideb, Fy Nghasnewydd - gwasanaethau ar flaenau eich bysedd, paratoi at lansio gorfodi  parcio sifil, cefnogi busnesau annibynnol.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2019 (pdf)

2018

 

Paratown at hwyl yr ŵyl, cyngor yn gwneud cais i reoli gorfodi parcio, beth sy’n newydd i Gasnewydd ddigidol, her cyllideb Casnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2018 (pdf)

Ailenwi’r felodrom i anrhydeddu enillydd Tour de France, cynigion cyffrous ar gyfer un o adeiladau hanesyddol y ddinas, paratoi at y diwrnod mawr - gŵyl bwyd a diod Casnewydd Tiny Rebel, addewid y cyngor  i leihau’r defnydd o blastig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2018 (pdf)

Eich cyfle chi  i helpu Pont Gludo Casnewydd, ethol Maer  a Maeres newydd, mae cynnig gofal plant cymru yn  dod i Gasnewydd, Casnewydd i gynnal cymal agoriadol ras fawreddog.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2018 (pdf)

Newyddion da I ddau o fannau nodedig y ddinas, mae’r Velothon yn dychwelyd yr haf hwn, Maer newydd yn dechrau a rei swydd, ceir trydan yn ymuno â’r fflyd ddinesig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2018 (pdf)

Cynigion uchelgeisiol ar gyfer adeiladau allweddol yn y ddinas, dangoswch eich cefnogaeth i ddigwyddiadau yn y ddinas, cymorth gan y cyngor i fusnesau annibynnol yng Nghasnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2018 (pdf)

Digwyddiadau cyffrous sy’n dod i Gasnewydd, ceisir cyllid i wella’r Bont Gludo, cyllideb – dweud eich dweud, ysgol gyntaf casnewydd sy’n deall dementia.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2018 (pdf)

2017

 

Y ddinas i groesawu ei marathon cyntaf; cyfri’r diwrnodau tan y Nadolig; newidiadau i gasgliadau gwastraff yn ystod y Nadolig; mynd i’r afael â digartrefedd a’r newyddion diweddaraf am y gyllideb.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2017 (pdf)

Y ddinas i gynnal Gemau Trawsblaniad 2019; Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd y mis nesaf; Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) wedi’i gytuno ar gyfer Pillgwenlli; blwyddyn nodedig arall o ran adeiladu tai.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2017 (pdf)

Y broses o werthu Friars Walk wedi’i chwblhau; gwelliannau i’r ganolfan ailgylchu; adeiladu dinas sy’n ystyriol o ddementia; croeso i’r Maer a’r cynghorwyr newydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2017 (pdf)

Cyngor newydd wedi’i ethol; cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y Bont Gludo; newidiadau i geisiadau am leoedd meithrin; Cerdded y Porthladd eleni; newyddion am y Felothon a Chynghrair y Pencampwyr.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2017 (pdf)

Y Fargen Ddinesig i ddenu buddsoddiad gwerth £1.2 biliwn; etholiadau’r cyngor ym mis Mai; dedfrydu gang am drafod a gwerthu sigaréts anghyfreithlon; newyddion am y Felothon a Chynghrair y Pencampwyr.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2017 (pdf)

Cynlluniau cyffrous ar gyfer dyfodol Casnewydd; Cadw Nwyddau Ffug o Gasnewydd yn targedu nwyddau ffug; busnesau newydd yn agor yn y ddinas; llysgenhadon yn lledaenu’r gwaith da.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2017 (pdf)

Newidiadau i wasanaethau ailgylchu; yr ymgyrch Rydyn Ni’n Cefnogi Casnewydd; digwyddiadau’r Nadolig; pam mae presenoldeb ysgol yn bwysig.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2016 (pdf)

Lansio’r ymgyrch Ymfalchïo yng Nghasnewydd; Gŵyl Fwyd Casnewydd – yn fwy ac yn well yn 2016; sut rydym ni’n creu Dinas Ddigidol.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2016 (pdf)

Y nifer fwyaf erioed o gartrefi wedi’u hadeiladu yng Nghasnewydd; y Cyngor yn croesawu Arweinydd a Maer newydd; ysgol uwchradd Gymraeg i’r ddinas.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2016(pdf)

Rhifyn dwyieithog cyntaf; Casnewydd yn elwa o fuddion cyntaf y fargen ddinesig; Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ymddiswyddo.

Lawrlwytho

Materion Casnewydd mis Mai 2016 (pdf) 

Gŵyl Fwyd Casnewydd i ddychwelyd; y gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod wedi’i chytuno; cefnogi ein lluoedd arfog; newyddion am etholiadau mis Mai 2016.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2016 (pdf)

Lleisiwch eich barn ynglŷn â’r cynigion ar gyfer arbed arian yn y gyllideb; gorsaf fysiau newydd yn agor yn Friars Walk; acoladau aur i atyniadau Casnewydd.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2016 (pdf)

Friars Walk yn agor; lle chwarae newydd ar gyfer Basaleg; llwyddiant loteri Gwastadeddau Gwent; paratoadau’r cyngor ar gyfer y gyllideb.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Rhagfyr 2015 (pdf)

Dyfodol disglair i ganol y ddinas; cyffro’n cynyddu wrth i ddyddiad agor Friars Walk nesáu. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2015(pdf)

Siopau newydd yn ymrwymo i agor yn Friars Walk; Casnewydd sy’n ystyriol o ddementia; yr Ŵyl Fwyd yn prysur nesáu; llwyddiant y Felothon

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2015(pdf)

Gweithwyr arwrol y cyngor; Friars Walk; Academi Dysgu Seiliedig ar Waith; siop Ail Gyfle; beth sy’ ’mlaen yng Nghasnewydd.  

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2015(pdf)

Friars Walk i agor ym mis Tachwedd; gwnewch yn siwr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio; prosiect atgofion cymunedol; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mawrth 2015 (pdf) 

Diolch i breswylwyr am leisio eu barn ynglŷn â’r gyllideb; cydnabod ysgolion am eu gwaith gyda theuluoedd; hwyl hanner tymor Chwefror; cyfri’r diwrnodau tan yr hanner marathon; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Ionawr 2015 (pdf)

Her gyllideb Casnewydd; cyfri’r diwrnodau tan y Nadolig; y newyddion diweddaraf am ailddatblygu; erthygl ar gymorth i fusnesau; atodiad ar y Siartwyr; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Tachwedd 2014 (pdf)

Y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â’r gyllideb; lluniau o Uwchgynhadledd NATO; newyddion ailddatblygu; yr ymgyrch Rhuban Gwyn; Gŵyl Fwyd Casnewydd; beth sy’ ’mlaen.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Medi 2014(pdf)

Cynlluniau ar gyfer Uwchgynhadledd NATO; diweddariad ar ganol y ddinas; cyfarfod â’r Maer; hwyl y gwyliau; digwyddiadau coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf; cyrsiau dysgu yn y gymuned; beth sy’ ’mlaen.

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Gorffennaf 2014 (pdf)

Cynlluniau datblygu’r ddinas yn symud ymlaen; cymorth i fusnesau; noddwyr yr ŵyl fwyd; Sblash Fawr 2014; paratoadau ar gyfer Uwchgynhadledd NATO; diweddariad ar ailgylchu; beth sy’ ’mlaen. 

Lawrlwytho Materion Casnewydd mis Mai 2014(pdf)