Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk

Diogelu Cymru'r:

Darllenwch y canllawiau cyfredol.

Canolfannau brechu galw i mewn

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnal clinigau brechu rheolaidd yng Nghasnewydd ac ar draws ardal Gwent ar gyfer dosau cyntaf a’r ail ddos. 

Clinigau brechu sy’n cael eu cynnal yn fuan

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 31 Rhagfyr ymlaen

Os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif, gallwch orffen hunanynysu ar ôl 7 diwrnod llawn

O 6 Ionawr ymlaen

Os cewch chi brawf llif llorweddol positif, ni fydd angen i'r mwyafrif o bobl gymryd prawf PCR i gadarnhau'r canlyniad. Mae'n rhaid i chi hunanynysu'n syth os cewch ganlyniad positif i brawf llif llorweddol.

O 15 Ionawr

  • Gall hyd at 500 o bobl fod yn bresennol mewn digwyddiadau tu allan. Nid yw hyn yn cynnwys y rheiny sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon tîm, sy’n golygu gall 500 o bobl fod yno’n gwylio.

O 21 Ionawr

  • ni fydd cyfyngiad cyfreithiol bellach ar y nifer o bobl all gyfarfod tu allan
  • bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr tu allan

O 28 Ionawr

  • bydd clybiau nos yn cael ailagor
  • bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr dan do, clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd
  • bydd gweithio o gartref yn bwysig o hyn ond yn symud o gyfraith i ganllawiau
  • mewn lletygarwch, ni fydd cyfyngiadau ar gyfarfod pobl a dim gofyniad am wasanaeth wrth y bwrdd na 2 fetr o ymbellhau corfforol 

Newidiadau i ofynion hunanynysu cysylltiadau Covid:19

Os ydych yn oedolyn sydd wedi'i frechu'n llawn neu rhwng 5 a 17 oed, nid oes angen i chi hunanynysu os cewch eich adnabod fel cyswllt agos ond fe'ch cynghorir yn gryf i wneud y canlynol: 

  • cymryd prawf llif unffordd bob dydd am 7 diwrnod neu tan 10 diwrnod ers eich cysylltiad diwethaf â'r person a brofodd yn bositif am COVID-19, os yw hyn yn gynharach.
  • cymryd y prawf dyddiol hwn cyn i chi adael y tŷ am y tro cyntaf y diwrnod hwnnw.
  • lanlwytho canlyniadau pob prawf ar GOV.UK hyd yn oed os yw'n negyddol neu'n annilys. Mae hyn yn helpu i wella ein dealltwriaeth o gyfraddau heintiau ledled y DU ac yn helpu i lywio sut rydym yn rheoli'r pandemig er mwyn diogelu pobl tra'n cadw bywyd mor normal â phosibl.

Rhagor o fanylion yma

 Cwestiynau cyffredin

Gwybodaeth a chymorth COVID-19 i fusnesau 

Tracio ac Olrhain COVID-19

Cymorth COVID-19 i bobl sy’n agored i niwed

Hawlio budd-daliadau

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Darganfod mwy.

Canolfannau profi

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau profi Casnewydd a threfnu prawf yma

Taliad hunanynysu

Gallech gael taliad o £500, neu £750 os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu ar neu ar ôl 7 Awst 2021, i helpu gyda enillion a gollwch.

Darllenwch a gwneud cais am y taliad hunanynysu COVID-19 yma. 

Brechlyn Covid-19

Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cychwyn yng Nghymru. Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn cynnig diogelwch unigol rhag COVID-19, yn ogystal â rhagor o ddiogelwch i’n hanwyliaid a’n cymunedau.

Dysgwch fwy

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

 

TRA130490 23/12/2020