Coronafeirws (COVID-19)

Sesiwn galw i mewn – cael eich brechiad cyntaf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnal clinig brechu galw i mewn ddydd Sadwrn 24 Gorffennaf rhwng 2pm a 6pm yng Canolfan Casnewydd, 1 Kingsway, NP20 1UH

Mae ar gyfer dosau cyntaf yn unig ac mae ar agor i unrhyw un sy'n 18 oed neu’n hŷn. 

Nid oes angen apwyntiad ond bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod.


Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk


Llacio’r cyfyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o newidiadau i’r cyfyngiadau wrth i ni symud yn raddol allan o’r cyfnod clo.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

22 Gorffennaf

Mae mynychu angladd fel galarwr yn parhau i fod yn gyfyngedig i'r rhai a wahoddir yn benodol gan drefnydd yr angladd a gofalwr unrhyw un sy'n mynychu.

Nifer y mynychwyr a ganiateir sy'n weithredol o 22/07/21 yw:

Claddedigaethau mynwentydd: diderfyn
Amlosgfa Gwent: 30

17 Gorffennaf

Dan do (Lefel Rhybudd 1) - Hyd at 6 o bobl yn cael cwrdd dan do. Hawl i gynnal digwyddiadau dan do. Rhaid dal ati i gadw pellter a gwisgo masg dan do.

Yn yr awyr agored (Lefel Rhybudd 0) - dim cyfyngiad ar y nifer sy'n cael cwrdd, a rheolau hyblyg o ran cadw pellter.

21 Mehefin

Gellir cynnal derbyniad priodas neu bartneriaeth sifil neu de angladd mewn safleoedd a reoleiddir fel gwestai. Bydd nifer y bobl wedi’u cyfyngu yn ôl maint y lleoliad a’r asesiad risg.

Caniateir aros dros nos mewn canolfannau addysgiadol tu allan ar gyfer plant ysgol gynradd.

7 Mehefin

Caniateir cynnal digwyddiadau a reoleiddir yn yr awyr agored gyda hyd at 10,000 o bobl yn eistedd neu hyd at 4,000 o bobl yn sefyll (gan ddibynnu ar gynnal asesiad risg)

Caniateir llunio aelwydydd estynedig rhwng 3 aelwyd

Caiff hyd at 30 o bobl gwrdd mewn unrhyw ardal yn yr awyr agored, gan gynnwys gerddi preifat, mannau cyhoeddus ac yn yr awyr agored mewn lleoliadau a reoleiddir, fel caffis, bwytai a thafarndai.

Cwestiynau cyffredin

Gwybodaeth a chymorth COVID-19 i fusnesau 

Tracio ac Olrhain COVID-19

Cymorth COVID-19 i bobl sy’n agored i niwed

Hawlio budd-daliadau

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Darganfod mwy.

Canolfannau profi

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau profi Casnewydd a threfnu prawf yma

Hunanynysu a chwarantîn 

O ddydd Iau 10 Rhagfyr, bydd y cyfnod hunanynysu oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn cael ei ostwng o 14 diwrnod i 10 diwrnod.

Os ydych chi’n gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf.

Os bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi, mae’n bwysig eich bod yn onest am y bobl rydych wedi bod mewn cysylltiad â nhw. Eu blaenoriaeth yw peidio â chosbi na barnu, ond atal y feirws rhag lledaenu a pheryglu bywydau ein ffrindiau a'n teulu mwy bregus. 

Taliad hunanynysu

Gallech gael taliad o £500 i helpu gyda cholli enillion os dywedwyd wrthych chi neu blentyn rydych chi’n gofalu amdano i ynysu drwy gynllun Profi ac Olrhain y GIG ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac ni allwch weithio gartref, darllenwch a gwneud cais am y taliad hunanynysu COVID-19 yma. 

Brechlyn Covid-19

Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cychwyn yng Nghymru. Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn cynnig diogelwch unigol rhag COVID-19, yn ogystal â rhagor o ddiogelwch i’n hanwyliaid a’n cymunedau.

Dysgwch fwy

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

 

TRA130490 23/12/2020