Cyllideb 2021-2022

Cynigion cyllideb 

Mae Cabinet Cyngor Casnewydd wedi cymeradwyo cynigion cyllideb ar gyfer 2021/22 gan gynnwys cynnydd a argymhellwyd o 3.7 y cant yn y dreth gyngor.

Darllenwch y datganiad llawn yma.

Gweld yr Cyllideb 2021-2022 adroddiad

 

Budget simple costs funding chart

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynllunio gwariant y pedair blynedd nesaf ar y cannoedd o wasanaethau y mae’n eu darparu yn erbyn cefndir o alwadau cynyddol heriol

Derbyniodd y Cyngor setliad cyllideb ddrafft cadarnhaol ym mis Rhagfyr. Dyma faint o arian y disgwyliwn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru. Y cynnydd drafft ar gyfer Casnewydd yn 2021-22 yw 5.6% - £12.7m mewn termau ariannol a’r cynnydd uchaf yng Nghymru.

Mae dros dri chwarter (76 y cant) o gyllideb y Cyngor wedi ei ariannu â grant gan Lywodraeth Cymru.

Budget council tax  simple chart

Ariennir mwy na thri chwarter (76 y cant) o gyllideb y cyngor gan grant gan Lywodraeth Cymru.

Ariennir y gweddill gan y dreth gyngor. Am bob toriad o un y cant yng ngrant Llywodraeth Cymru, byddai'n rhaid i'r dreth gyngor gynyddu bedwar y cant i gynnal yr un lefelau gwariant.

 

Mae’r galw cynyddol a wynebir gan y Cyngor yn cynnwys:

2018_09_005 adult social care increase

Poblogaeth sy’n heneiddio sy’n fwy dibynnol ar ofal; sy’n gofyn am gymorth mwy cymhleth a drud i helpu pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain.

Mae’r costau gofal wedi codi o £38 miliwn yn 2017/18 i amcangyfrif o £45 miliwn eleni. 

Budget increase in children_2 Cynnydd o 55 y cant yn nifer y plant mewn trefniadau maethu annibynnol ers 2017/18.
Budget additional pupils_ Mae 1,295 mwy o ddisgyblion na thair blynedd yn ôl, a 68 mwy o ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol a thair ysgol yn ychwanegol i’w cynnal.

 

Fel cynghorau ledled y wlad, mae Casnewydd wedi bod yn delio ag effaith llymder a chyllidebau llai ers sawl blwyddyn.

Mae'r cyngor wedi cymryd camau sylweddol fel y gall barhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen tra bod treth dalwyr cyngor y ddinas ymhlith y biliau isaf yng Nghymru.

Piggy Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r cyngor wedi arbed cyfanswm o £35 miliwn.
2018_09_005 staff reduction Mae gweithlu’r Cyngor wedi lleihau gan bron i chwarter dros y pum mlynedd diwethaf

 

Er gwaethaf hyn, mae'n debygol y bydd yn rhaid gwneud mwy o arbedion ar gyfer y dyfodol. 

       Brief10      

Amcangyfrifir y bydd yn rhaid i'r cyngor arbed o leiaf £10 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

 

TRA130583