Grwpiau cymunedol

Sefydliad y Merched Beechwood: grŵp cymdeithasol i fenywod sy’n cynnig llais a grym er lles y gymuned, cyfarfod ar ddydd Llun cyntaf pob mis o 7pm ymlaen yn Neuadd y Jiwbilî (Eglwys y Bedyddwyr Sain Silian), Beaufort Road, Casnewydd NP19 7PZ.  Rydym hefyd yn ffrydio dros Zoom.  Croeso i ymwelwyr (cysylltwch â ni cyn dod).  Cyswllt: beechwoodwi@hotmail.com neu Louise (Ysgrifennydd) ar 07866465117. neu ewch i wefan Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched 

Pecyn sgwrsiorhestr o adnoddau di-dâl, ar-lein, i leddfu’r diflastod. 

Côr Dynion Dinas Casnewydd: Elusen gofrestredig sy'n ymroi i gefnogi elusennau a grwpiau gwirfoddol eraill drwy gyngherddau codi arian (ac sy'n cael hwyl ar hyd y ffordd).

Nid oes angen i aelodau’r côr fod yn gallu darllen cerddoriaeth dim ond yr awydd i fwynhau creu sain ddymunol. Nid oes terfyn oedran ac nid oes angen unrhyw brofiad, mae dysgu nodau a geiriau (gan gynnwys unrhyw ieithoedd nad ydynt yn Saesneg) yn cael ei wneud drwy ailadrodd syml.

Bydd recriwtiaid newydd yn cael cymorth i ddod o hyd i le yn y côr sy'n addas i'w llais penodol a darperir gwisgoedd amrywiol.

Mae nosweithiau ymarfer rhwng 7.30pm a 9pm yn Eglwys Fethodistaidd Bishpool, 146,Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PL.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod pryderon ewch i www.newportmalechoir.co.uk  neu ffoniwch y Cadeirydd (Peter Cox) 07900 316778 neu’r Ysgrifennydd (Elwyn Jones) (01633) 771648 neu 07963 194444. 

Coffi a chwerthin: grŵp cymdeithasol ar-lein i fenywod, e-bostiwch Marilyn Priday mpriday@googlemail.com

Lolfa goffi drwy Scopelolfa goffi rithwir ar gyfer pobl anabl, rhieni a gofalwyr. 

FAN (Ffrindiau a chymdogion)grŵp cymdeithasol sy'n dod â phobl at ei gilydd yn ffrindiau, gan gyfarfod ar Zoom ac wyneb yn wyneb. I gael gwybod mwy, ewch i thefancharity.org.

Grŵp Legacy: Mae Christchurch a Legacy yn ffordd wych o gysylltu â phobl sy'n 60 oed ac yn hŷn.

Mwynhewch giniawau gwych, te a choffi a chyfeillgarwch yn ogystal â sgyrsiau addysgiadol gan sefydliadau a siaradwyr gwadd.

Mae Legacy yn cyfarfod ar drydydd dydd Iau pob mis am 10.30am yng Nghanolfan Christchurch (BT Compound, Malpas Rd, Casnewydd NP20 5PP)

Cysylltwch â'r trefnwyr cyn mynd at ddibenion arlwyo.

Ffoniwch 01633 822211 neu e-bostiwch office@christchurchnewport.co.uk

Meetupdewch o hyd i ddigwyddiadau ar gyfer eich hoff bethau

Men’s Sheds Cymru: Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb bellach wedi ailddechrau. E-bostiwch  Menssheds01@talktalk.net i gael manylion.

Menter Iaith Casnewyddgalluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio yn Gymraeg 

Enfys CasnewyddGrŵp Zoom coffi LHDTC+ 

Reality Theatre - the show must go on’: cynhyrchu a chreu sioe ac o bosibl cymryd rhan ynddi, dysgu sgil newydd yn eich cartref eich hun. E-bost therealitytheatrecompany@gmail.com neu ffoniwch 07557300298.

Re-engage a Rygbi'r Ddraig- grŵp gweithgareddau wyneb yn wyneb yng Nghasnewydd ar gyfer pobl dros 75 oed. 11am -1pm. Rodney’s Bar, Giat 6, NP19 OBH I ddod ffoniwch 02922 801 802 neu 02922 790 247.

Sefydliad y Merched Rhiwderin - grŵp bach o ferched lleol sy'n cyfarfod nid yn unig i wneud ffrindiau newydd ond hefyd i ddysgu am bynciau diddorol a mynd ar dripiau. Mae mwy o fanylion ar gael ar ei dudalen Facebook neu drwy e-bostio Christine Sangster ar rhiwderinWI@gmail.com .

Sefydliad y Merched Tŷ-du: grŵp cymdeithasol i fenywod sy’n cynnig llais a grym er lles y gymuned. Ffoniwch Mary Edmunds ar (01633) 891363 neu ewch i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched 

RVS - Neuadd Bentref Rithwir: gweithgareddau ar-lein â thema i'w mwynhau gartref. Yn cynnwys celf, crefftau, cerddoriaeth, canu, coginio, dawns, ymarfer corff a sgiliau technoleg. Ymunwch â sesiynau byw neu gallwch eu gwylio’n hwyrach ar alw. 

Cylch Sewcial: grŵp crefft sy’n cyfarfod ar-lein, cysylltwch ag Anthea Thomas ar 07890041487

Coed Lleol – Ystod eang o weithgareddau yn ymwneud â choetiroedd a natur ar-lein.

Sporting memoriescyfarfod ar-lein ac wyneb yn wyneb i siarad a chael hwyl drwy ddefnyddio atgofion am chwaraeon. Mae grŵp Casnewydd yn cyfarfod yn wythnosol ar ddydd Mercher, 11:15am–1:15pm yn Rodney Parade, Casnewydd.  

Rhaglen camau cymunedol Stroke Support – Ystod eang o weithgareddau ar-lein i unrhyw un sydd wedi cael strôc a'u gofalwyr.

Grŵp cymorth wedi strôc: Grŵp sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr sy'n rhoi cymorth parhaus wythnosol i oroeswyr strôc a’u gofalwyr.

Cynhelir y cyfarfod ar ddydd Mercher ac unrhyw bryd o 10am ymlaen tan 12:30pm yn Neuadd Eglwys Fethodistaidd Sain Silian. St. Julian’s Avenue. Casnewydd NP197JT

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.stroke.org.uk/finding-support

Cynhelir llawer o grwpiau cymunedol mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas. Mwy am ganolfannau cymunedol yng Nghasnewydd

Gweithgareddau chwaraeon ar-lein

Chwaraeon Anabledd Cymru: Ymarferion cynhwysol wedi'u recordio ymlaen llaw ar gael drwy eu Sianel YouTube.

Cadw’n Heini Cymru: nifer o ddosbarthiadau ymarfer corff ar-lein.

Gig: 24 fideo ffitrwydd a arweinir gan hyfforddwr .

Ioga gyda Frea: Dosbarthiadau, gweithdai a sesiwn 1:1 ioga ar gyfer myfyrwyr - dechreuwyr a chanolradd.

.