Gofalwyr

Carer_female

Yn ystod pandemig Covid-19 mae mwy o bobl wedi ymgymryd â rôl gofalu am y tro cyntaf.

Edrychwch ar ein adnoddau i ofalwyr yn ystod COVID-19 i gael cymorth a chefnogaeth.

Lawrlwythwch fwletin gofalwyr Ionawr 2022 (pdf)

Gwybod eich hawliau

Mae gan ofalwyr di-dâl hawliau penodol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gan gynnwys:

  • yr hawl i wybodaeth, cyngor a chymorth
  • yr hawl i gael asesiad
  • yr hawl i les

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddysgu mwy am hawliau gofalwyr di-dâl.

Diwrnod Hawliau Gofalwyr - 25 Tachwedd 2021

P'un a ydych yn ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun am gyfnod, mae'n bwysig eich bod yn deall eich hawliau ac yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch.

Dysgwch fwy am Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr yng Nghasnewydd

Pwy sy'n ofalwr di-dâl?

Mae gofalwr di-dâl yn rhywun o unrhyw oedran sy'n rhoi cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau na allent ymdopi heb gymorth.

Ni ddylid drysu rhwng y term gofalwr di-dâl a gweithiwr gofal neu gynorthwy-ydd gofal, sy'n derbyn tâl am ofalu am rywun.

Fel gofalwr di-dâl, gallech fod yn gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl neu broblemau camddefnyddio sylweddau.

Gall bod yn ofalwr fod yn foddhaol ond gall hefyd effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol.  

Mae gennych hawl i gael gwybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys asesiad gofalu.

Asesu

Covid-19: Mae asesiadau gofalu’n cael eu cynnal dros y ffôn ar hyn o bryd.

Darllen am broses asesu gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Canllaw Gofalwyr Cymru i gael ffeithlen asesu

Gofyn am asesiad gofalwr a / neu wybodaeth

Help a Chymorth

Cofrestrwch i'r Rhwydwaith Gofalwyr i dderbyn eFwletinau rheolaidd a’r newyddion diweddaraf i ofalwyr.
E-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk

Llawlyfr Gofalwyr Casnewydd (pdf): canllaw i wasanaethau sydd ar gael yng Nghasnewydd ac adnodd defnyddiol i ofalwyr.

Canllaw i Ofalwyr ar Gynllunio ar gyfer Argyfyngau (pdf): yn eich helpu i feddwl am flaengynllunio ar eich cyfer chi a'r person rydych yn gofalu amdano.

E-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 235650 os hoffech i ni bostio copi o'r Llawlyfr Gofalwyr neu'r Canllaw i Ofalwyr ar Gynllunio ar gyfer Argyfyngau atoch. 

Cyfeirlyfr Gofalwyr Casnewydd (pdf): yn cynnwys manylion am grwpiau cymorth a gwasanaethau lleol.

Seibiant Gofalwyr ac Allgymorth: cymorth yn y gymuned a gynigir yn dilyn asesiad os nodir anghenion cymwys. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys cymorth cymunedol y codir tâl amdano, fel gwiriadau lles; mynediad i weithgareddau cymunedol; gwasanaethau iechyd neu weithgareddau yn y cartref a gwasanaeth eistedd am ddim i ofalwyr di-dâl.

Gallwch ofyn am asesiad gan ddefnyddio’r ffurflen uchod neu drwy ffonio’r Tîm Cyswllt Cyntaf ar 01633 656656. 

Trwydded barcio gofalwyrgall gofalwyr enwebedig wneud cais am drwydded barcio fel y gallant barcio'n ddiogel yng nghartref y person y maent yn gofalu amdano.

Teleofal, Technoleg Gynorthwyol a Larymau Gwddfmae amrywiaeth o dechnoleg ar gael i gynyddu annibyniaeth a rhoi tawelwch meddwl i ofalwyr di-dâl os yw'r person y maent yn gofalu amdano mewn perygl pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun.

AskSARA: canllaw hunan-gymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac sy’n rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu anabl a phlant.

Cysylltwyr Cymunedolmae cysylltwyr cymunedol Casnewydd yn cynnig gwybodaeth, cyngor a atgyfeiriadau at weithgareddau a chymorth yn eich ardal. 

Cynllun Grantiau Bach: hwylusir y cynllun hwn gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru ar ran pum awdurdod lleol Gwent. Gall y grantiau hyn roi cymorth ariannol i ofalwyr o bob oed.

Canolfan Cyngor ar Bopeth Casnewydd: help i wneud cais am Lwfans Gofalwr neu wiriad budd-daliadau i’ch helpu i sicrhau’r incwm mwyaf posibl.

Eiriolaeth i ofalwyr di-dâl: help i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed 

Llyfrgelloedd Casnewyddmae gan bob llyfrgell gasgliad i ofalwyr yn cynnwys llyfrau a ddewiswyd i gefnogi gofalwyr di-dâl. 

Fforwm Cymru Gyfan: yn cynrychioli barn rhieni a gofalwyr di-dâl pobl ag anableddau dysgu ar lefel genedlaethol.

Casnewydd Fyw: aelodaeth ffitrwydd ratach i ofalwyr di-dâl sy’n derbyn Lwfans Gofalwr.

Grwpiau Cymorth i Ofalwyr yng Nghasnewydd: cymorth, cyfeillgarwch a gweithgareddau i ofalwyr di-dâl.

Ap Jointly: yn helpu i wneud gofalu'n llai o straen ac yn fwy trefnus drwy greu 'cylch cymorth' i rannu dyletswyddau gofalu. 

E-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk  neu ffoniwch (01633) 656656.

Lawrlwythwch ganllaw defnyddiwr Ap Jointly (pdf)


 

Gofalwyr ifanc 

Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am neu’n helpu i ofalu am berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd. 

Ewch i wefan Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd neu wefan Gofalwyr Ifanc Gwent i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae ein partneriaid yn Barnardo's ar hyn o bryd yn cynnig grwpiau rhithwir, sgyrsiau fideo un-i-un a galwadau ffôn i roi cymorth. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Barnardo's ar barnardosnewportservices@barnardos.org.uk neu'r Cysylltwyr Cymunedol ar 01633 235650.

Young Carers Action Day will be held on16 March 2021. The theme this year is Protect Young Carers’ Futures. Carers Trust have developed resources for young and young adult carers to promote their skills, as well as professionals to help them understand the value of employing young carers.

Cynllunio ar gyfer penderfyniadau diwedd oes

Mae gan Y Gymdeithas Alzheimer lyfryn syml o'r enw ‘This is Me’ y gellir ei ddefnyddio i gofnodi manylion am berson sy'n byw gyda dementia a gweithredu fel canllaw os yw'r person yn symud i gartref gofal neu'n treulio amser mewn ysbyty neu hosbis.

Mae Compassion in Dying yn cynnig gwybodaeth am wneud penderfyniadau ymlaen llaw am ofal diwedd oes, gan gynnwys yr  Advance Decision Pack i gofnodi eich dymuniadau.

Mae Marie Curie yn rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sy'n gofalu am rywun sydd â salwch terfynol neu sy’n effeithio ar fywyd fel dementia, Clefyd Parkinson neu ganser.

Rhagor o Wybodaeth