Trwyddedau hapchwarae

Cyflwynodd Deddf Gamblo 2005 weithdrefnau a newidiodd sut y gweinyddir gweithgareddau gamblo yn y DU. 

Cyngor Dinas Casnewydd yw’r awdurdod trwyddedu dan ddarpariaethau Deddf Gamblo 2005 ac mae’n gyfrifol am weinyddu a gorfodi trwyddedau safleoedd dan y Ddeddf.

Dan Ddeddf Gamblo 2005, mae’n rhaid i’r cyngor baratoi Datganiad o Bolisi Trwyddedu yn ysgrifenedig a dilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Gamblo.

Mae’r Polisi Trwyddedu yn gosod sut y bydd y cyngor yn cyflawni ei swyddogaethau trwyddedu gyda’r golwg i hyrwyddo'r tri amcan trwyddedu: 

  • atal gamblo rhag dod yn ffynhonnell trosedd neu anhrefn, bod yn gysylltiedig â throsedd neu anhrefn neu gael ei ddefnyddio i gynorthwyo trosedd
  • sicrhau y cynhelir gamblo yn deg ac agored
  • diogelu plant a phobl eraill sy’n agored i niwed rhag eu niweidio neu ecsbloetio gan gamblo

Mae’r ddeddf yn ei wneud yn ofynnol i’r cyngor baratoi polisi trwyddedu bob tair blynedd, lawrlwythwch a gweld Polisi Trwyddedu 2019 (pdf)  

Dweud eich dweud ar bolisi hapchwarae drafft Cyngor Dinas Casnewydd 2022-2025

16 Awst - 31 Hydref 2021

Mae'n ofynnol i'r Cyngor, fel yr awdurdod trwyddedu, gyhoeddi Datganiad Polisi Hapchwarae newydd ar gyfer y fwrdeistref o leiaf bob 3 blynedd dan Ddeddf Gamblo 2005. Mae'r polisi drafft yn nodi'r egwyddorion y bydd Cyngor Dinas Casnewydd fel Awdurdod Trwyddedu yn cyflawni ei swyddogaethau o dan y Ddeddf.

Dan Ddeddf Gamblo 2005, mae'n ofynnol i'r Awdurdod Trwyddedu gyhoeddi datganiad o egwyddorion (polisi) a fydd yn diffinio'r egwyddorion y byddant yn eu cymhwyso wrth arfer eu swyddogaethau trwyddedu gamblo fel y nodir yn y Ddeddf.

Nod y polisi yw hyrwyddo'r 3 amcan trwyddedu canlynol.

  • Atal gamblo rhag dod yn ffynhonnell trosedd neu anhrefn, bod yn gysylltiedig â throsedd ac anhrefn neu gael ei ddefnyddio i gynorthwyo trosedd:
  • Sicrhau y cynhelir gamblo yn deg ac agored
  • Diogelu plant a phobl eraill sy’n agored i niwed rhag eu niweidio neu ecsbloetio gan gamblo 

Rydym yn ymgynghori ar fersiwn ddrafft o'r polisi newydd.

Mae Datganiad Polisi Gamblo 2022-2025 yn rhoi arweiniad ac yn nodi disgwyliadau Cyngor Dinas Casnewydd o ran sut y caiff safleoedd gamblo eu rheoli a'u rheoleiddio yn y Ddinas. Mabwysiadwyd ein polisi presennol yn 2019 ac rydym bellach yn ymgynghori ar Bolisi Gamblo newydd arfaethedig ar gyfer y Ddinas. Daw'r Polisi tair blynedd i rym o fis Ionawr 2022 ymlaen.

Lawrlwythwch y  Polisi Gamblo Drafft (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad y Cabinet (pdf)

Os hoffech roi sylwadau ynglŷn â'r polisi, gwnewch hynny'n ysgrifenedig i'r Awdurdod Trwyddedu environment.licensing@neport.gov.uk

Peiriannau Hapchwarae 

Gall Cyngor Dinas Casnewydd roi trwyddedau i reoleiddio peiriannau hapchwarae ar gyfer safleoedd sy’n darparu cyfleusterau gamblo lle nid gamblo yw prif swyddogaeth y safle.

Pwy all wneud cais?

Caiff safleoedd â thrwyddedau i ddefnyddio alcohol, sy’n cynnwys bar lle gweinir alcohol, ond heb ofyniad i weini alcohol gyda bwyd yn unig, wneud cais.

Pa hawliau y mae’r drwydded yn eu rhoi i mi?

Mae hawl awtomatig i ddau beiriant categori C neu D, yn amodol ar i chi:

  • Ein hysbysu yn ysgrifenedig eich bod yn dymuno defnyddio’r hawl hwn
  • Talu’r ffi a ragnodir sef £50
  • Bod yn cydymffurfio ag unrhyw god ymarfer perthnasol a roddir gan y Comisiwn Gamblo.

Nid oes ffi flynyddol ond os caiff eich trwydded alcohol ei throsglwyddo i safle arall bydd angen hysbysiad ysgrifenedig newydd ynghyd â ffi arall o £50.

Nid oes ffi flynyddol os oes gennych hyd at ddau beiriant, am fwy na dau beiriant , y ffi flynyddol yw £50.

Gwneud Cais

Lawrlwythwch y Cais am drwydded Gamblo Clwb/Peiriant Clwb (pdf)

Dychwelwch y ffurflen wedi’i llenwi, ynghyd â’r ffi, i’r cyfeiriad a roddwyd ar y ffurflen. 

Darllenwch am loterïau 

Cyswllt

E-bostiwch environment.licensing@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm trwyddedu.

TRA100480 09/04/2019