Gofalwyr

Residential care_shutterstock_530955898

Yn ystod pandemig Covid-19 mae mwy o bobl wedi ymgymryd â rôl gofalu am y tro cyntaf.

Edrychwch ar ein adnoddau i ofalwyr yn ystod COVID-19 i gael cymorth a chefnogaeth.


Mae gofalwr yn rhywun o unrhyw oedran sy'n rhoi cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau na allent ymdopi heb gymorth. 

Ni ddylid drysu rhwng y term gofalwr a gweithiwr gofal neu gynorthwyydd gofal, sy'n derbyn tâl am ofalu am rywun.

Fel gofalwr, gallech fod yn gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl neu broblemau cam-drin sylweddau.

Gall bod yn ofalwr ddod â phleser ond gall hefyd effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol.  

Mae gennych hawl i gael gwybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys asesiad gofalu.

Mae gan ofalwyr hawliau dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014), ewch i Deall eich hawliau fel gofalwr (Llywodraeth Cymru).

Lawrlwytho Cylchlythyr Gofalwyr Mehefin 2020 (pdf)

Asesu

Covid-19: Mae asesiadau gofalu’n cael eu cynnal dros y ffôn ar hyn o bryd.

Darllen am broses asesu gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Canllaw Gofalwyr Cymru i gael ffeithlen asesu

Gwneud cais am asesiad gofalwr

Help a Chymorth

Llawlyfr Gofalwyr -  Mae ein Llawlyfr Gofalwyr (pdf) yn ganllaw i gwasanaethau sydd ar gael yng Nghasnewydd a gall fod yn adnodd defnyddiol i ofalwyr. 

Os hoffech gael copi wedi'i bostio atoch, ffoniwch ni ar (01633) 656656 neu e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk

Cynllunio ar gyfer argyfyngau - Mae ein Canllaw Gofalwyr ar Gynllunio ar gyfer Argyfyngau (pdf) yn eich helpu i ystyried argyfyngau a chynllunio ar eu cyfer ar eich cyfer chi a'r person rydych yn gofalu amdano. 

Cyfeirlyfr Gofalwyr- Mae Cyfeirlyfr Gofalwyr Casnewydd (pdf) yn cynnwys manylion am grwpiau cymorth a gwasanaethau.

Larymau Crogdlws - tawelwch meddwl i ofalwyr os yw'r unigolyn y maent yn gofalu amdano mewn perygl pan fônt ar eu pen eu hunain.

Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn breifat drwy nifer o ddarparwyr.

Gall ein partner, Cyngor Sir Fynwy, ddarparu’r gwasanaeth dan drefniant preifat am ffi gosod o £45 a £4 yr wythnos wedi hynny.

Ffoniwch 01633 644 466 neu e-bostiwch careline@monmouthsire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

AskSARA -  Canllaw hunan-gymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac sy’n rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu anabl a phlant.

Cysylltwyr Cymunedol - yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfeiriadau at weithgareddau yn eich ardal. Oherwydd Covid19 mae pob grŵp cymdeithasol wedi cael ei ganslo hyd nes y nodir yn wahanol, ond mae dolenni i gymorth ar-lein neu dros y ffôn ar gael.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru - yn hwyluso cynllun grantiau bychain ar ran Cyngor Dinas Casnewydd i roi cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl o bob oed. 

Grwpiau Cefnogi Gofalwyr yng Nghasnewydd -cefnogaeth, cyfeillgarwch a gweithgareddau. Grwpiau wedi'u canslo tan y nodir yn wahanol.

Mae App Jointly yn helpu i wneud gofalu'n llai o straen ac yn fwy trefnus drwy greu 'cylch cymorth' i rannu dyletswyddau gofalu drwy negeseua gwib, rhestrau tasgau, calendrau, rhestrau meddyginiaeth a mwy. 

I gael cod mynediad am ddim cysylltwch â community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656. 

Gall Canolfan Cyngor ar Bopeth Casnewydd eich helpu i wneud cais am Lwfans Gofalwr neu wiriad budd-daliadau er mwyn helpu i wneud y mwyaf o'ch incwm.

Gwasanaeth Seibiant Pobl - cymorth i ofalwyr di-dâl gan gynnwys cymorth dros y ffôn, siopa neu gasglu eitemau hanfodol a gwasanaeth cwmni seibiant. Cynigir gwasanaethau yn dilyn Asesiad Gofalwyr pan welir bod angen. 

Fforwm Cymru Gyfan - yn cynrychioli barn rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu ar lefel genedlaethol. .

Casnewydd Fyw aelodaeth â gostyngiadau ffioedd i ofalwyr di-dâl sy'n derbyn lwfans gofalwr ac sy'n cynnwys nofio, dosbarthiadau ymarfer corff, chwaraeon raced a sesiynau campfa.

Gofalwyr ifanc 

Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am neu’n helpu i ofalu am berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd. 

Ewch i wefan Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd neu wefan Gofalwyr Ifanc Gwent i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae ein partneriaid yn Barnardo's ar hyn o bryd yn cynnig grwpiau rhithwir, sgyrsiau fideo un-i-un a galwadau ffôn i roi cymorth. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Barnardo's ar barnardosnewportservices@barnardos.org.uk neu'r Cysylltwyr Cymunedol ar 01633 656656.

Rhagor o Wybodaeth 

TRA120598 09/06/2020